Trong thời gian qua, Cổng thông tin điện tử đã góp phần rất lớn vào việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, pháp luật, giáo dục, y tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cổng thông tin điện tử của Ủy ban là một kênh thông tin quan trọng và chính thống hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác của các tổ chức, doanh nghiêp, nhà đầu tư trong và ngoài nước hoạt động trên địa bàn. Cung cấp thông tin về Tỉnh, huyện, các phòng ban chuyên môn, thông tin hệ thống văn bản pháp quy, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thủ tục hành chính. Cổng thông tin điện tử đã cung cấp đầy đủ và kịp thời các Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động, thanh tra xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo, hỗ trợ phản ánh đầy đủ diễn biến và công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ đối với người dân.
anthi
Đặc biệt, các ứng dụng tích hợp trên Cổng đã được triển khai và hoạt động hiệu quả như: Hệ thống thư điện tử nội bộ đã được kết nối đồng bộ tới các phòng ban và các phường xã . Ứng dụng thêm các dịch vụ hành chính công như: Tra cứu hồ sơ hành chính, tra cứu một cửa điện tử liên thông. Đồng thời là tiền đề cho việc ứng dựng CNTT các công tác quản lý sau này, giúp công dân tiện tra cứu và rút ngắn thời gian chuẩn bị, giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Mô hình triển khai
1