Một cửa điện tử và một cửa điện tử liên thông

Một trong bốn nội dung của chương trình tổng thể cải cách nền hành chính Nhà nước là cải cách thể chế hành chính Nhà nước. Các nội dung cơ bản về cải cách thể chế hành chính là:

– Xây dựng và hoàn thiện các thể chế, trước hết là thể chế kinh tế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thể chế về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước.

– Đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

– Bảo đảm việc tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh của cơ quan nhà nước, của cán bộ,công chức.

– Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính

mot-cua-dien-tu

Một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước chính là việc áp dụng cơ chế một cửa và cơ chế một cửa liên thông vào việc giải quyết công việc. Vì vây ngày 22 tháng 6 năm 2007 thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg  về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Ngày 31/12/2007, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 2057/TTg-CCHC về việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Cải  cách  theo  hướng  đơn  giản  hóa  thủ  tục  hành  chính  gắn  với  việc thực hiện cơ chế “một cửa” được triển khai mạnh trong giai đoạn I (2001-2005)  và  tiếp  tục  thực  hiện  trong  giai  đoạn  II(2006-2010),  đã  thu  được những kết quả bước đầu tích cực. Những nỗ lực cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, áp dụng phương  thức quản lý theo cơ chế “một cửa” cả ở ba cấp chính quyền địa phương (kết qủa ở cấp tỉnh 100%, cấp huyện 98%, cấp xã 92% tính tới tháng 5/2007). Từ năm 2007 tiếp tục thí điểm tổ chức “một cửa” ở 8 bộ, ngành trung ương, nhằm tạo ra sự thống nhất trong hệ thống hành chính. Cơ chế một cửa liên thông cũng được đưa vào áp dụng rộng rãi trong  phạm  vi  cả  nước  và  đem  lại  hiểu  quả  cao  cho  việc  cải  cách  thủ  tục hành chính. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà nội chính là hai địa phương đi đầu trong cả nước về áp dụng cơ chế một cửa và một cửa liên thông ở mọi cấp hành chính.

Theo quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, ban hành kèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ thì cơ chế một cửa là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân, bao gồm cả tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước, từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước. Cơ chế một cửa liên thông là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cấp hành chính từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính nhà nước.